logo

Dezynfekcja rąk

Higieniczne mycie rąk

Zastosowanie środka przeznaczonego do higienicznego mycia rąk ma na celu uzyskanie statystycznie większej redukcji liczby drobnoustrojów przejściowych niż przy myciu rąk przez 1 minutę zwykłym mydłem w płynie.

Higieniczna dezynfekcja rąk

Wykonywana jest przeznaczonymi do tego celu preparatami, najczęściej alkoholowymi. 
Higieniczną dezynfekcję rąk wykonuje się po umyciu i dokładnym wysuszeniu rąk.

Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji rąk

Dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie są rezerwuarem drobnoustrojów, które mogą stanowić zagrożenie i zostać przeniesione na inne powierzchnie, sprzęty lub osoby. Przenoszenie drobnoustrojów następuje zazwyczaj za pośrednictwem rąk. 
Ryzyko zakażenia jest zmniejszane przez używanie rękawiczek, natomiast czyszczenie i dezynfekcja powierzchni ogranicza rozprzestrzenianie drobnoustrojów występujących na powierzchniach.

Ogólne zasady:

 • sprzęt i powierzchnie minimalnego ryzyka stanowiące małe zagrożenie przeniesienia zakażenia np. ściany, podłogi, meble nie muszą być rutynowo dezynfekowane, a jedynie poddawane czyszczeniu i myciu,
 • powierzchnie wyposażenia aparatury mogą być zanieczyszczone pewną liczbą drobnoustrojów chorobotwórczych i w związku z tym powinny być często myte i dezynfekowane, zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami np. z zastosowaniem środków dezynfekujących o zakresie działania dostosowanym do zagrożenia.

Zasady dezynfekcji powierzchni:

 • do dezynfekcji powierzchni o różnym stopniu zagrożenia należy stosować oddzielne pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym i zmywaki przeznaczone do określonego celu (np. różniące się kolorem),
 • w obecności klientów i personelu dezynfekować tylko małe powierzchnie (do 2m),
 • przy zastosowaniu preparatów zawierających glioksal, sklasyfikowanych i oznakowanych jako uczulające, szkodliwe, drażniące w następstwie narażenia drogą oddechową, zawierających aldehyd glutarowy - stężenie w roztworach użytkowych nie powinno przekraczać 0,2%,
 • stosowanie spryskiwaczy do aplikacji preparatu dezynfekcyjnego powinno być ograniczone do małych i trudno dostępnych powierzchni.

W celu zapewnienia właściwego efektu dezynfekcji powierzchni należy:

 • posługiwać się profesjonalnym sprzętem do mycia i dezynfekcji,
 • stosować odpowiednie preparaty myjące i dezynfekcyjne (do określonego zastosowania) i w prawidłowych stężeniach,
 • opracować szczegółowe instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach,
 • przygotowywać roztwór myjący czy myjąco-dezynfekujący bezpośrednio przed użyciem,
 • nie zanieczyszczać roztworu - często wymieniać, zawsze, gdy zmieni barwę, używać świeżych zmywaków i sprzętu, gdy zmieniany jest roztwór myjący/dezynfekujący,
 • cały sprzęt: mopy, zmywaki po użyciu czyścić, wysuszyć lub używać jednorazowych,
 • nie należy używać rutynowo środków o pełnym zakresie działania i sporobójczych,
 • nie należy stosować preparatów czyszczących z dodatkiem substancji bakteriostatycznej, ponieważ sprzyja to selekcjonowaniu szczepów opornych.

Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji powierzchni

Dezynfekcja narzędzi i sprzętu po użyciu

Przy doborze metody oraz preparatu do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i powierzchni należy uwzględnić:

 • ryzyko zakażenia i poziom czystości mikrobiologicznej niezbędny dla dezynfekowanego przedmiotu,
 • zdolność do eliminowania drobnoustrojów stanowiących zagrożenie (zakres działania),
 • obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych i ich wpływ na czynnik dezynfekcyjny,
 • szkodliwość dla ludzi (klienta, personelu),
 • wpływ na dezynfekowane przedmioty, powierzchnie gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz z zalecanym sposobem użycia,
 • względy organizacyjne tj.: łatwość przygotowania roztworu, stabilność w koncentracie i roztworze.

Ogólne zasady dezynfekcji narzędzi:

 • preparaty przeznaczone do dezynfekcji narzędzi, powinny wykazywać działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze,
 • narzędzia przerywające ciągłość tkanek muszą być sterylne (wolne od form wegetatywnych i spor bakterii oraz wirusów),
 • sprzętowi wielokrotnego użycia, stosowanemu przy zabiegach związanych z naruszeniem ciągłości tkanek, a także takiemu, który przypadkowo stwarza takie zagrożenie np. brzytwy, cążki należy zapewnić sterylizację.

Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji narzędzi

Zasady przechowywania preparatu dezynfekcyjnego celem zachowania jego aktywności

 • w odpowiednich warunkach określonych przez producenta,
 • w określonej temperaturze, chroniąc przed światłem dziennym,
 • w oryginalnym opakowaniu,
 • w miejscu niedostępnym dla osób postronnych/niepowołanych.

Bezpieczne stosowanie preparatów dezynfekcyjnych

 • preparaty powinny być przechowywane w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych i w warunkach przechowywania określonych w karcie charakterystyki,
 • roztwory użytkowe należy przygotowywać w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniach lub miejscach o sprawnie działającej wentylacji, zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej bezpośrednio przed wykonaniem dezynfekcji,
 • roztwory użytkowe powinny być wymieniane codziennie, dłuższe niż jeden dzień użytkowanie roztworów dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy można kontrolować w nich stężenie substancji aktywnych, dostarczonymi przez producenta wraz z preparatem wskaźnikami,
 • w przypadku roztworów nietrwałych tj. uwalniających aktywny chlor, jod lub tlen przechowywanie powoduje zmniejszenie lub utratę aktywności w związku z tym należy je wymieniać po użyciu,
 • do sporządzania roztworów w przypadku, gdy nie ma innych zaleceń producenta należy stosować wodę o temperaturze 20-30 stopni C,
 • nie wolno łączyć różnych preparatów dezynfekcyjnych, ani dodawać preparatów myjących,
 • należy sprawdzać dokładność dozowania, czyli objętość produktu płynnego lub masę produktu sypkiego, odmierzonego miarką,
 • naczynia zawierające roztwory użytkowe powinny być oznakowane: nazwą preparatu, stężeniem, datą (godziną, gdy roztwór jest nietrwały) przygotowania, danymi identyfikacyjnymi osoby przygotowującej roztwór.

Środki ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej (PPE - Personal Protective Equipment) to specjalne narzędzia, sprzęt, odzież lub akcesoria, które są noszone lub używane przez pracowników, służby medyczne i inne osoby w celu zapewnienia ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi lub bezpieczeństwa.

 • Jednorazowe rękawice i fartuch,
 • Maseczki ochronne
 • Okulary ochronne,
 • Chronić drogi oddechowe przy pracy z preparatami zawierającymi aldehydy lub substancje utleniające oraz w przypadku stosowania urządzeń do spryskiwania.

Dowiedz się więcej o naszych środkach ochrony osobistej

W przypadku dezynfekcji narzędzi i sprzętu zaleca się przeprowadzenie procesu w pojemnikach pod przykryciem, po dezynfekcji narzędzia należy wypłukać w wodzie o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, a cały proces prowadzić w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją.