logo

Pojemniki na odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i środowiska dlatego wymagają prawidłowego zagospodarowania (rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów -Dz. U. Nr 112 poz. 1206).Odpady niebezpieczne wykazują właściwości drażniące, łatwopalne, rakotwórcze, toksyczne, żrące, zakaźne.

Możemy do nich zaliczyć:

świetlówki, odpady medyczne i weterynaryjne, zużyty sorbent, baterie, akumulatory, oleje smarowe, odpady azbestowe i inne.

Odpady niebezpieczne przechowuje, transportuje i segreguje się w specjalnych pojemnikach o wysokiej wytrzymałości i szczelności przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

Pojemniki na odpady niebezpieczne to specjalne pojemniki przeznaczone do przechowywania i transportu substancji lub materiałów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Charakterystyka produktu używanego do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinna spełniać określone normy i wymagania, aby zapewnić bezpieczne i odpowiednie warunki dla tych substancji.

Pojemniki na odpady niebezpieczne są zazwyczaj wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak stal nierdzewna, stal węglowa, tworzywa sztuczne o wysokiej jakości lub inny materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Charakterystyka produktu musi uwzględniać odporność pojemnika na działanie substancji chemicznych, które mogą być przechowywane wewnątrz. Odpady niebezpieczne często zawierają agresywne substancje, takie jak kwas siarkowy czy rozpuszczalniki organiczne. Pojemniki te powinny być hermetyczne, aby zapobiec wyciekom i emisji niebezpiecznych substancji do środowiska.

Każdy pojemnik na odpady niebezpieczne powinien być odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami i posiadać etykiety informujące o rodzaju zawartości oraz ewentualnych zagrożeniach. Pojemniki na odpady niebezpieczne występują w różnych rozmiarach i pojemnościach, aby umożliwić przechowywanie różnych ilości substancji niebezpiecznych. Charakterystyka produktu powinna obejmować systemy bezpiecznego zamykania, takie jak szczelne pokrywy czy zamknięcia na klucz, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych. Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Warto zawsze dokładnie przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących korzystania z pojemników na odpady niebezpieczne, aby zapewnić bezpieczne i odpowiednie postępowanie z tymi substancjami.

Zasady składowania odpadów niebezpiecznych regulują stosowne przepisy BHP oraz ochrony ppoż.:

 • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie użytkowania takich wyrobów.
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wymogi, które muszą zostać spełnione przy składowaniu odpadów niebezpiecznych można podsumować w kilku podpunktach:

 • Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być  umieszczone z dala od dróg ewakuacyjnych bądź przejść do nich prowadzących,
 • Wszelki dostęp do pojemników na odpady niebezpieczne powinien być ograniczony dla osób nieupoważnionych
 • Wszystkie opakowania do zbierania odpadów powinny zostać stosownie oznakowane w zależności od składowanych substancji jak również zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych
 • Należy umieścić instrukcje dla pracowników określające: Sposób magazynowania, pakowania, załadunku i transportu odpadów.
 • Dla substancji, które wydzielają pary lub gazy miejsce zbierania oraz przechowywania odpadów niebezpiecznych musi być wyposażone wentylację wywiewną

Nasza firma posiada w swojej ofercie pojemniki na odpady niebezpieczne:

 • Tuby – opakowania na świetlówkiprzystosowane do transportowania i przechowywania zużytych świetlówek. Pojemniki są wykonane z utwardzonej tekstury dostosowane do długości świetlówek.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami zabrania wyrzucać zużyte świetlówki do śmietnika razem z nieczystościami komunalnymi i nakłada obowiązek segregacji  odpadów tak, by mogły być poddawane specjalnemu przetwarzaniu, z uwagi na zawartość rtęci niebezpiecznej dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

tuba na zużyte świetlówki
Link do tego produktu w sklepie: Tuba na świetlówki (ekotu.pl)

 • Pojemnik mobilny na odpady niebezpieczne – Wykonane z wysokomolekularnego niskociśnieniowego polietylenu (HDPE) , odporny na gorąco , zimno , leki i chemikalia wytrzymały , przystosowany do składowania stałych substancji niebezpiecznych.

pojemnik mobilny na odpady niebezpieczne
L
ink do tego produktu w sklepie: Pojemnik mobilny na odpady niebezpieczne 120L - czerwony HENKEL (ekotu.pl)

 • Pojemniki na odpady medyczne i weterynaryjne sztywne pojemniki, odporne na przekucia i pęknięcia, poprzez co odpady nie wydostaną się na zewnątrz. Pojemniki są szczelnie zamknięte , co wprowadza dużą wygodę i bezpieczeństwo w gospodarowaniu odpadami, posiadają atesty PZH. Opakowania wyposażone są w specjalne wpusty, który umożliwiają bezdotykowe usuwanie igieł. Eliminuje to zakłucia i skażenia personelu. Dostępne w różnych pojemnościach : od 0,7 l do 20l

pojemniki na odpady medyczne
Link do tych produktów w sklepie: 
Pojemniki na Odpady Medyczne - Sklep Ekotu.pl

Zajmujemy się również odbiorem i utylizacją odpadów niebezpiecznych i innych!  Sprawdź!

epak kalisz

Zapraszamy do współpracy!