logo

Pojemniki na odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i środowiska dlatego wymagają prawidłowego zagospodarowania (rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów -Dz. U. Nr 112 poz. 1206).Odpady niebezpieczne wykazują właściwości drażniące, łatwopalne, rakotwórcze, toksyczne, żrące, zakaźne.

Możemy do nich zaliczyć : świetlówki, odpady medyczne i weterynaryjne, zużyty sorbent , baterie, akumulatory, oleje smarowe, odpady azbestowe i inne.

Odpady niebezpieczne przechowuje ,transportuje i segreguje się w specjalnych pojemnikach o wysokiej wytrzymałości i szczelności przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

Zasady składowania odpadów niebezpiecznych regulują stosowne przepisy BHP oraz ochrony ppoż.:

 • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie użytkowania takich wyrobów.
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 Wymogi, które muszą zostać spełnione przy składowaniu odpadów niebezpiecznych można podsumować w kilku podpunktach:

 • Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być  umieszczone z dala od dróg ewakuacyjnych bądź przejść do nich prowadzących,
 • Wszelki dostęp do pojemników na odpady niebezpieczne powinien być ograniczony dla osób nieupoważnionych
 • Wszystkie opakowania do zbierania odpadów powinny zostać stosownie oznakowane w zależności od składowanych substancji jak również zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych
 • Należy umieścić instrukcje dla pracowników określające: Sposób magazynowania, pakowania, załadunku i transportu odpadów.
 • Dla substancji, które wydzielają pary lub gazy miejsce zbierania oraz przechowywania odpadów niebezpiecznych musi być wyposażone wentylację wywiewną

Nasza firma posiada w swojej ofercie pojemniki na odpady niebezpieczne:

 • Tuby – opakowania na świetlówkiprzystosowane do transportowania i przechowywania zużytych świetlówek. Pojemniki są wykonane z utwardzonej tekstury dostosowane do długości świetlówek.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami zabrania wyrzucać zużyte świetlówki do śmietnika razem z nieczystościami komunalnymi i nakłada obowiązek segregacji  odpadów tak, by mogły być poddawane specjalnemu przetwarzaniu, z uwagi na zawartość rtęci niebezpiecznej dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

tuba na zużyte świetlówki
Link do tego produktu w sklepie: Tuba na świetlówki (ekotu.pl)

 • Pojemnik mobilny na odpady niebezpieczne – Wykonane z wysokomolekularnego niskociśnieniowego polietylenu (HDPE) , odporny na gorąco , zimno , leki i chemikalia wytrzymały , przystosowany do składowania stałych substancji niebezpiecznych.

pojemnik mobilny na odpady niebezpieczne
L
ink do tego produktu w sklepie: Pojemnik mobilny na odpady niebezpieczne 120L - czerwony HENKEL (ekotu.pl)

 • Pojemniki na odpady medyczne i weterynaryjne sztywne pojemniki, odporne na przekucia i pęknięcia, poprzez co odpady nie wydostaną się na zewnątrz. Pojemniki są szczelnie zamknięte , co wprowadza dużą wygodę i bezpieczeństwo w gospodarowaniu odpadami, posiadają atesty PZH. Opakowania wyposażone są w specjalne wpusty, który umożliwiają bezdotykowe usuwanie igieł. Eliminuje to zakłucia i skażenia personelu. Dostępne w różnych pojemnościach : od 0,7 l do 20l

pojemniki na odpady medyczne
Link do tych produktów w sklepie: 
Pojemniki na Odpady Medyczne - Sklep Ekotu.pl

Zajmujemy się również odbiorem i Utylizacją odpadów niebezpiecznych i innych!   Sprawdź!

epak kalisz

Zapraszamy do współpracy!